ГЛАГОЛИ КРЕТАЊА У СРПСКОМ И ЊИХОВИ ЕНГЛЕСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ У РОМАНУ РУСКИ ПРОЗОР ДРАГАНА ВЕЛИКИЋА

Ključne reči: глаголи кретања, усмереност, префикси, фразни глаголи, Руски прозор

Apstrakt

У раду се посматрају глаголи у српском језику којима се обележава људско кретање по копну померањем сопствених удова као и њихови преводни еквиваленти у енглеском језику. Глаголи ће бити подељени у неколико група према два основна критеријума, а то су: доминантне диференцијалне семе и усмереност кретања. Грађа је ексцерпирана из романа Руски прозор Драгана Великића објављеног на оба језика.

Циљ рада је указивање на сличности и разлике у употреби ових глагола у српском и енглеском на синтаксичком и семантичком плану. Посебно ће бити скренута пажња на улогу префикса код глагола у српском језику и на значења фразних глагола у енглеском језику.

Reference

Levin, B. 1993. English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago: University Press.
Матијашевић, Ј. 1985. О природи префикса код глагола кретања у руском и српскохрватском језику. У: Београд: МСЦ.
Новаков П. 2009. Вендлерова класификација глагола у енглеском и српском језику. Годишњак Филозофског факултета, књ. 34, св. 1: 43‒50.
Piper, P. 2001. Jezik i prostor. Beograd : Biblioteka XX vek Čigoja štampa Knjižara Krug.
Пипер, П. и др. 2005. Синтакса савременога српског језика‒проста реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ Београдска књига, Нови Сад: Матица српска.
Стаменковић, Д. 2013. Глаголи људског кретања у енглеском и српском језику у светлу когнитивне семантике. Докторска дисертација. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду ‒ Филозофски факултет.
Стевановић, М. 1969. Савремени српскохрватски језик II. Београд: Научна књига.
Стевановић, М. 1981. Савремени српскохрватски језик I. Београд: Научна књига.
Vujović, D. 2009. Semantička i derivaciona analiza glagola kretanja u srpskom jeziku. Doktorska disertacija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu ‒ Filozofski fakultet.
Quirk, R. et al. 1980. A Grammar of Contemporary English. London: Longman.

Речници
Oxford Learner’s Dictionaries. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (Преузето 12. 8. 2015

Речник српскохрватскога књижевног језика (1967). I–VI. Нови Сад: Матица српска Загреб: Матица хрватска.

Извори
Velikić, D. 2007. Ruski prozor. Beograd: Stubovi kulture.
Velikić, D. 2010. The Russian Window (prev. Randall A. Major). Beograd: Geopoetika.
Objavljeno
07. 03. 2017.
Broj časopisa
Sekcija
Članci