DISKURSNE FUNKCIJE ŽANRA I RETORIČKA STRUKTURA TEKSTOVA NOVINSKE KNJIŽEVNE KRITIKE

Ključne reči: dikursne funkcije, retorička struktura, relacije

Apstrakt

Na jednomesečnom korpusu dnevnog lista Politika posmatrana je novinskaknjiževna kritika sa stanovišta Teorije retoričke strukture (TRS) – teorije organizacije tekstaMana i Tompsona, odnosno, ispitivana je opravdanost primene pomenutog teorijskog modela natekstovima u celini, kao narativnim strukturama posebne vrste, putem analize nukleusa i satelitana klauzalnom nivou. Da bi se odredio stepen podudarnosti rezultata analize, pošlo se od geneze iodlika žanra novinske književne kritike koje se sagledavaju u žanrovskim obeležjima vesti, izveštajai komentara i osnovnih diskursnih funkcija ovog heterogenog novinskog žanra – informisanja,evaluacije i autoreprezentovanja. Utvrđeno je kako retorička struktura teksta odražava njegovudiskursnu funkciju i žanrovska obeležja.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci