УМЕКШАВАЊЕ ИЗЈАВЕ У НОВИНСКИМ УВОДНИЦИМА

Ključne reči: ограда, метадискурс, убеђивање, уводници

Apstrakt

Овај рад анализира језичке форме и прагматичко функционисање ограда у маке-донским и америчким новинским уводницима. Ово поређење је посебно занимљиво јер дајеувид у културне разлике које се огледају у начинима на којим македонски и амерички писциодлучују да ублаже своје изјаве тако да су прихватљивије за читаоце. Анализа је заснована накорпусу од 18 уводника (9 из Америчких новина и 9 из Македонских), који се баве свакодне-вним социјалним темама које су у интересу оба друштва. Осим тога, уводници се процењујуод изворних говорника (40 Американаца и 40 Македонаца) на скали од 1–5 за то колики јестепен њихове убедљивости. Свеобухватне анализе употребе и дистрибуције ограда пока-зале су да амерички писци уводника користе шири избор ограда у односу на македонскеписце. Осим тога, анализа је показала да коришћење ограде у оба уводника, македонском иенглеском, потакло је ефекат убедљивости који имају на читаоце. Што је већи број ограда,текст је убедљивији. Да сумирамо, ова студија даје јединствен увид у наше разумевање моћиновинарског дискурса и посебно уводника, и осветљава важну димензију њеног реторичкогзначаја за две различите културе. Иако овај рад се бави са ограниченим корпусом, он дајенеке врло важне правце које треба узети у обзир када се суочавамо са уводницима и каописци и као читаоци.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci