ПРОСТОР У „ЂУЛИЋИМА” И „ЂУЛИЋИМА УВЕОЦИМА” ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА

Ključne reči: идеални простор, утопијски простор, приватни простор, Фрушка гора, свето–профано.

Apstrakt

Рад се бави обликовањем простора у Ђулићима и Ђулићима увеоцима Јована Јовановића Змаја. Полази се од претпоставке да се у овом коду обједињују идеализовани, утопијски простори љубави и смрти, са историјским, националним и приватним просторима писца и његове публике. Обликовање простора у Ђулићима и Ђулићима увеоцима, открива се као значењски сложено и слојевито. Оно се креће од уопштених, готово формулативних слика природе, преко простора као огледала унутрашњих, душевних и духовних преокупација, до укидања границе између овог и оног света и слутње исцељујуће целине. У овим збиркама релативно су ретке конкретизације простора, али управо оне указују на нека од дубинских значења Змајеве поезије и обједињавају често противречне импулсе. Можда се баш у слици простора отварају нове могућности тумачења ових привидно једноставних песама, чија је рационална прозирност значења ипак само привидна. 

Broj časopisa
Sekcija
Članci