KONCEPTUALNA ANALIZA NEMAČKIH I SRPSKIH SOMATIZAMA U SEMANTIČKOM POLJU <i>STRAH</i>

Ključne reči: kognitivna lingvistika, konceptualna analiza, konceptualna metafora, somatizmi, frazeologizmi

Apstrakt

Rad pripada oblasti kognitivne semantike, odnosno kognitivne frazeologije.U radu se metodom konceptualne analize analiziraju nemački i srpski somatizmi u semantičkompolju strah. Ciljevi istraživanja su semantička analiza somatizama iz domena straha u nemačkomi srpskom jeziku i postulisanje konceptualnih metafora koje doprinose konstituisanju konceptastraha. Metafora u kognitivnolingvističkom pristupu je osnovno sredstvo za razumevanja sveta okonas. U ovom radu polazi se od osnovne Lakofove i Džonsonove ideje: u jeziku postoje metaforičkiizrazi koji se mogu svesti na neki uopšteni zajednički izvorni domen.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci