ЖЕНСКО ПИСМО (од Вирџиније Вулф до Џудит Батлер)

Ključne reči: феминизми, женско писмо, различитост, аутобиографија, перформативност идентитета

Apstrakt

У овом раду указано је на извесне поделе које фигурирају у феминистичкој мисли, са особитом пажњом на елементима који маркирају зачетaк и даљи ток теоријског уопштавања посебности жена писаца и у њиховим текстовима исказане, такозване, женске емоционалности. Суочавајући се са немогућношћу јединственог дефинисања феминистичког дискурса, који у духу поструктурализма постаје флуидан, неконзистентан и саображен разноликим идејама, покушали смо да пратимо еволуцију термина женско писмо кроз текстове најзначајнијих ауторки ове врсте активизма, које мисле и стварају у контексту одређених филозофских, психоаналитичких и идеолошких корелатива.

Reference

Барт, Роланд (1975). Задовољство у тексту, Ниш: Градина.

Батлер, Џудит (2010). Невоља с родом, Београд: Карпос.

Бојовић, Злата (1986). Аутобиографија, Речник књижевних термина, Београд: Просвета, 55–56.

Бовоар, Симон де (1982). Други пол 1/2, Београд: БИГЗ.

Бужињска, Ана (2009). Феминизам, Књижевне теорије XX века, Београд: Службени гласник, 425–480.

Вулф, Вирџинија (1998). Сопствена соба, Београд: Плави јахач.

Гилберт, Сандра, Губар, Сузан, Зараза у реченици: жена писац и стрепња од ауторства, Женске студије, број 5/6, доступно на: http://www.zenskestudie.edu.rs/

Гордић, Петровић, Владислава (2011). Женски гласови у савременој српској књижевности: између канонизације и комерцијализације, Славистична ревија, Љубљана: Славистичко друштво Словеније.

Ђурић, Дубравка, (1996). Феминизам и постмодернизам, доступно на: http://www.yurope.com/zines/kosava/arhiva/30/feminiz.html, приступљено 9.5.2015.

Иригаре, Лис (2014). Спекулум другог: жене, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Kristeva, Julia (1984). Revolution in Poetic Language, New York: Columbia University Press.

Lejeune, Phillipe, (1975). Le pacte autobiographique, Paris: Seuil.

Лешић, Зденко (2003). Феминизам, феминистичка теорија и критика, Постструктуралистичка читанка, 110–137.

Максић, Ивана (2012). Женско писмо у поезији Е. Е. Камингза, Агон, број 19, доступно на: http://www.agoncasopis.com/Broj_19/o%20poeziji/1.%20Ivana%20Maksic.html, приступљено 21. 5. 2015.

Пршић, Јелена (2012). Интерфејс тела и града у модернистичкој књижевности Вирџиније Вулф, докторска дисертација, Београд: Филолошки факултет.

Секулић, Нада (2010). Однос идентитета, пола и „женског писма у француском постструктуралистичком феминизму, Социологија, број 3, 237– 252.

Сиксу, Хелен (2010). Смех медузе, Арс, бр 5/6, доступно на: http://www.scribd.com/doc/122338258/Helene-Cixous-Smijeh-meduze, приступљено 10. 6.2015.

Смит, Сидони (2009). Перформативност, аутобиографска пракса, отпор, Поља, број 459, 99–106.

Шоуволтер, Елејн (2003). Феминистичка критика у дивљини у Постструктуралистичка читанка (ур.) Зденко Лешић, 288–311.
Objavljeno
31. 12. 2015.
Broj časopisa
Sekcija
Članci