ВРАГОЛАНОВE „ШЕТЊE ПО СВЕТУˮ

Ključne reči: Враголан (часопис), пародија путописне прозе, хумористичко-сатиричка периодика

Apstrakt

У раду је анализирана појава пародираног путописа на примерима из часописа Враголан (Кикинда 1894). Размотрен је садржај сталне рубрике „Шетња по свету” аутора који се потписивао псеудонимом Кикимбики.

Reference

Bitor, Mišel. 2009. „Putovanje i pisanje”. Polja 54(455): 95−108.

Иванић, Душан. 1996. „Хронотоп пута у српској реалистичкој прози”. Књижевна историја, 28(100): 463−481.

Иванић, Душан 2005. „Рубрике и жанрови: сатира/политика, хумор/живот: књижевност”. Стармали Јована Јовановића Змаја, студија, избор текстова. Београд, Библиотека града: 29−62.

Иванић, Душан. 2008. „Хумористичко-сатирична периодика”. Књижевна периодика српског реализма. Београд/Нови Сад, Институт за књижевност и уметност/Матица српска: 241−302.

Кисић, Милица. 1990. „Српска хумористичка штампа (Библиографија)”. Новинарски летопис 3(3): 75.

Крестић, Василије Ђ. 2003. „Хумористичко-сатирични листови (1861−1889)”. Петковић, Р. и Т. Живковић ур. 2003. Историја српске штампе у Угарској 1791−1914, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства/Историјски институт: 306−334.

Матовић, В. и М. Циндори ур. 1995. Банатска периодика XIX и XX века, зборник радова. Нови Сад−Београд−Зрењанин, Матица српска−Институт за књижевност и уметност – Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”.

Пековић, Слободанка. 2001. „Путопис – условљеност жанра”. У: Пековић, С. ур. 2001. Књига о путопису. Београд, Институт за књижевност и уметност: 11−26.

Путопис, часопис за путописну књижевност. 2012, 2013. Београд, Tenduro Management.

Рошуљ, Жарко. 2014. „Карикатура. (Примери из српске шаљиве периодике 1830−1918)”. Час описа часописа. 6. Жанрови у српској шаљивој периодици (1830─1918). Нови Сад/ Београд, Матица српска/Институт за књижевност и уметност: 195−365.

Стефановић, Мирјана Д. 2010. „Путопис као књижевна врста”. Књижевна историја 42(140/141): 111−120.

Тутњевић, Станиша. 2001. „Путопис и периодика или један аспект поетике путописне књижевности”. Књижевна историја, 33(113−115): 171−175.
Objavljeno
31. 12. 2015.
Broj časopisa
Sekcija
Članci