ВЛАДИМИР АНДРИЋ. "ПУСТОЛОВ"

Ključne reči: авантура у језику, високосинкретичан роман, ремедијацијa, интертекстуалност, интермедијалност

Apstrakt

Пустолов је високосинкретично дело настало (почетком 21. века) сложеном техником ремедијације сценарија за ТВ-серију у прозну форму (роман). Рад се бави анализом микро- и макростилистичких поступака које је Владимир Андрић применио у овом делу – хибридизујући говор који карактерише велики број стилема (што је до тада био принцип кориштен само у поезији) и дугу форму какав је роман (доминантан жанр деведесетих година), Андрић је створио потпуно атипичан роман који се најпрецизније може описати као „авантура у језику“. Такође, У Пустолову је остваран богат цитатни дијалог са врхунским остварењима, жанровски најразличитијим, домаће и светске литературе, а аутор је успео да успостави и најдиректнију контигенцију са делима из седамдесетих година, такозваним, „златним периодом“ наше књижевности за децу.

Reference

Андрић, Владимир. 2001. Пустолов. Београд: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ.

Vojnović, Vladislava. 2008. Princ od papira. Beograd: Narodna knjiga – Alfa.

Derrida, Jasques. 1998. „Signature, Event, Context. Derrida“. In: Jasques Derrida Limited Inc. Chicago: Northwestern Univеrity Press.

Карановић, Зорица. 2002 (26.1). „У лавиринту пустолова“. Политика: 14.

Lešić, Zdenko. 2008. Teorija književnosti. Bograd: Službeni glasnik.

Љуштановић, Јован. 2012. „Игра и нонсенс у савременој поезији за децу“. У: Јован Љуштановић. 2012. Књижевност за децу у огледалу културе. Нови Сад, Змајеве дечје игре: 153–163.

Одаловић, Мошо. 2006. „Уздрје за обиље оплодова“. Mons Aureus 14: 23.

Опачић, Зорана. 2011. „Наслеђе Љубивоја Ршумовића у поезији савремених песника за децу“. У: Зорана Опачић. 2010. Наивна свест и фикција. Нови Сад, Змајеве дечје игре: 33–41.

Радикић, Василије. 2010а. „Римована прича за децу“. У: Василије Радикић. 2010. Цврчак и мрав. Нови Сад: Змајеве дечје игре: 38–51.

Радикић, Василије. 2010б. „Владимир Андрић: Авантура у језику“.У: Василије Радикић. 2010. Цврчак и мрав. Нови Сад, Змајеве дечје игре: 165–166.

Rajеrwski, Irina O: „Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary; Perspective on Intermediality“. http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/p6/pdfs/p6_rajewsky_text.pdf 25.6.2015.

RKT 1992: 711 – A [leksandar] F[laker]. Roman. Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit.

Rorti, Ričard. 1992. Konsekvence pragmatizma. Beograd: Nolit.

Spasić, Tijana. „Tako je govorio Vini Pu“. http://www.blic.rs/Intervju/160053/Tako-je-govorio-Vini-Pu/print (22.6.2014)

Ćirić, Sonja. „Poštovana deco“. http://www.vreme.co.rs/cms/view.php?id=306698 (22.6.2014)

Šklovski, Viktor. 1969. Uskrsnuće riječi. Zagreb: Stvarnost.

Šop, Ljiljana.1994 (24.1). „Posle pustinjskog vetra“. Nin: 47.
Objavljeno
31. 12. 2015.
Broj časopisa
Sekcija
Članci