MOTIV TAŠTINE U DELU BORISLAVA PEKIĆA "USPENJE I SUNOVRAT IKARIJA GUBELKIJANA"

Ključne reči: mit, mitski roman XX veka, motiv taštine, Ikarov let, kontekstualizacija

Apstrakt

Dominantan uticaj poetike mita, koja je obnovljena u XX veku mitskim romanom, polazište je za tumačenje mitskog metateksta u kratkom romanu Borislava Pekića Uspenje i sunovrat Ikarija Gubelkijana. Značajno je ugledanje B. Pekića na poetiku Tomasa Mana, u skladu sa tumačenjem romana u ključu mitskog romana XX veka. Uticaj antičkog i biblijskog mita u pripovedanju, naglašava se postupkom citatnosti, dok se radom teži isticanje nadogradnje polazišnog arhiteksta. Motiv taštine je ključan za tumačenje intencije romana jer je ravan u kojoj se prelamaju oba arhiteksta. Fokusiranjem na značenje motiva taštine u romanu, nastoji se da se obrazloži paradoks razotkriven u motivisanju taštine pripovdanjem.

Reference

Bužinjska, Ana; Markovski, Mihal Pavel. 2009. Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik.

Dostojvski, Fjodor Mihajlovič. 1986. Zapisi iz podzemlja. Beograd. Rad.

Gete, Johan Volfgang. 2008. Faust. Obrenovac: Gutenbergova galaksija.

Hačion, Linda. 1996. Poetika postmodernizma. Novi Sad: Svetovi.

Man, Tomas. 1980. Ispovesti varalice Feliksa Krula. Preveo B. Petrović. Novi Sad: Matica srpska.

Man, Tomas. 1989. Doktor Faustus: Život nemačkog kompozitora Adrijana Leverkina, ispričao jedan prijatelj. Beograd: Nolit.

Meletinski, Eleazar Moisevič. 1983. Poetika mita. Preveo J. Janićijević. Beograd: Nolit.

Miloševič, Nikola. 2003. Književnost i metafizika. Beograd: Službeni list SCG.

Pekić, Borislav. 2007. Izabrani eseji. Novi Sad: Solaris.

Pekić, Borislav. 2002. Korespodencije kao život: prepiska sa prijateljima (1965-1986). Novi Sad: Solaris.

Pekić, Borislav. 2009. Uspenje i sunovrat Ikarija Gubelkijana. Beograd: Srpska književna zadruga.

Žid, Andre. 1956. Imoralist. Novi Sad: Nolit.
Objavljeno
31. 12. 2015.
Broj časopisa
Sekcija
Članci