УЛОГА СВЕТИСЛАВА СТЕФАНОВИЋА У ОДБРАНИ ПЕСНИЧКОГ МОДЕРНИЗМА ЛАЗЕ КОСТИЋА

Ključne reči: поезија, критика, сукоб, одбрана, модернизам

Apstrakt

Осим што се, издвојеним критичким чланцима, покушава илустровати однос конзервативне књижевне критике према поетском стваралаштву Лазе Костића, у раду је истакнута и улога Светислава Стефановића у одбрани песничког модернизма овог песника. Централни део рада представљају фрагменти критичке делатности Љубомира Недића, Богдана Поповића и Јована Скерлића, који су издвајани са циљем да се укаже на радикалне пропусте у њиховим текстовима, и да се посведочи наводима Светислава Стефановића да је крајње неспособна интерпретација појединих критичара замало упропастила неколико великих српских песника. На тој идеји заснован је највећи део критичког опуса овог младог човека који се међу првима супротставио врховним књижевним судијама и актуализујући Костићеву лирику „отворио ново поглавље“ у српској књижевности на почетку двадесетога столећа.

Reference

Вучковић, Радован. 1984. „Модерни правци у књижевности“. Модерни правци у књижевности. Приредио: Радован Вучковић. Београд: Просвета, 7-47.

Недић, Љубомир. 1960. „Л. Костић“. Лаза Костић. Приредио: Младен Лесковац. Београд: Српска књижевна задруга, 263-284.

Ненин, Миливој. 2011. „Најмлађи књижевни пријатељ Лазе Костића“. Свети мирис памтивека (Фрагменти о Лази Костићу). Београд: Службени гласник, 7-34.

Поповић, Богдан. 1959. Огледи и чланци из књижевности. Београд: Просвета.

Поповић, Богдан. 1960. „О ‘Гордани’“. Лаза Костић. Приредио: Младен Лесковац. Београд: Српска књижевна задруга, 191-201.

Поповић, Богдан. 1960а. „Лаза Костић као преводилац“. Лаза Костић. Приредио: Младен Лесковац. Београд: Српска књижевна задруга, 202-216.

Радовић, Миодраг. 1983. Лаза Костић и светска књижевност. Београд: „Delta press“.

Раичевић, Горана. 2005. „Лаза Костић“. Есеји Милоша Црњанског. Сремски Карловци-Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 189-192.

Скерлић, Јован. 1960. „Лаза Костић“. Лаза Костић. Приредио: Младен Лесковац. Београд: Српска књижевна задруга, 289-295.

Стефановић, Светислав. 2005. На раскрсници: Есеји, критике и полемике о модерној српској књижевности. Приредио: Гојко Тешић. Нови Сад: Матица српска.

Стефановић, Светислав. 2005а. Мирис памтивека: О Лази Костићу. Приредио: Гојко Тешић. Нови Сад: Матица српска.

Тешић, Гојко. 1991. „‘Случај Светислава Стефановића’ и ‘најмлађа модерна’“. Српска авангарда у полемичком контексту (двадесете године). Нови Сад-Београд: Светови-Институт за књижевност и уметност, 227-275.

Тешић, Гојко. 2009. Српска књижевна авангарда (1902-1934): Књижевно-историјски контекст. Београд: Институт за књижевност и уметност-Службени гласник.

Црњански, Милош. 1935. „Лаза Костић“. Песме и мисли о поезији. Приредио: Милош Црњански. Београд: Задруга професорског друштва, 3-8.
Objavljeno
31. 12. 2015.
Broj časopisa
Sekcija
Članci