DVOSTRUKI MODALI U PRIMERIMA BRITANSKOG ENGLESKOG JEZIKA

Ključne reči: dvostruki modal, modalnost, značenje, engleski

Apstrakt

Centralni modalni glagoli, zbog svojih semantičkih i sintaksičkih karakteristika, ne upotrebljavaju se uzastopno u standardnom engleskom jeziku. Uzastopna upotreba centralnih modala karakteristika je nekih dijalekata engleskog jezika. Ovaj rad ima za cilj da istraži na primerima iz korpusa British National Corpus da li se konstrukcije sa dvostrukim modalima ipak pojavljuju u engleskom jeziku, da opiše njihova značenja i ukaže na sličnosti i razlike sa dvostrukim modalima u dijalektima. Uvod predstavlja osvrt na modalnost kao kategoriju i njene tipove, centralne modalne glagole, a zatim se ukratko ukazuje na prethodna istraživanja ovih konstrukcija u dijalektima. Centralni deo rada je posvećen analizi, prvenstveno semantičkoj, primera upotrebe dvostrukih modala nakon čega slede zaključci analize. Rad navodi primere upotrebe glagola may, might, must i shall sa ostalim centralnim modalima, a gde je neophodno, ukazuje se i na specifičnosti kolokacija centralnih modala sa polumodalima. Rad dokazuje da su ovakve konstrukcije u korpusu retko prisutne, da ne ispoljavaju određene semantičke pravilnosti i da se semantički i leksički razlikuju od ovih konstrukcija u dijalektima. Prisutne su kombinacije modala sa različitim značenjima (epistemičko, deontičko i dinamičko), a najčešće dvostruki modali samo pojačavaju modalno značenje. Prvenstveno se upotrebljavaju za izražavanje nesigurnosti/neizvesnosti ili mogućnosti.
Broj časopisa
Sekcija
Članci