TELIČNOST U ENGLESKOM I RUMUNSKOM JEZIKU

Ključne reči: teličnost, glagolski vid, engleski jezik, rumunski jezik

Apstrakt

Ovaj rad analizira koncept teličnosti i njegov uticaj na glagolski vid i akcionsart u engleskom i rumunskom jeziku. Semantička kategorija teličnosti predstavlja osnovu za leksičku, odnosno semantičku klasifikaciju glagola i glagolskih fraza na aktivnosti, stanja, ostvarenja i dostignuća, što dokazuje da je teličnost značajna komponenta u analizi glagola. Pored toga, analiza vezana za ovaj rad je pokazala da je teličnost u korelaciji i sa glagolskim vidom. Proučavanje je takođe dokazalo da je teličnost jedna od osnovnih karakteristika, odnosno distinktivnih obeležja glagola, te da kao takvo predstavlja jednu od osnovnih semantičkih karakteristika glagola i opšti koncept.

Broj časopisa
Sekcija
Članci