ПРИДЕВСКЕ ЗООНИМСКЕ ПОРЕДБЕНЕ ФРАЗЕМЕ У СРПСКОМЕ ЈЕЗИКУ И ЊИХОВИ КОРЕСПОНДЕНТИ У ФРАНЦУСКОМ

Ključne reči: поредбене фраземе, зооним, кореспонденти, српски језик, француски језик.

Apstrakt

У раду су обрађене придевске поредбене фраземе које у свом саставу имају зоонимску компоненту. Анализа је спроведена једносмерно, од српскога ка француском језику. Уочена су три контрастивна односа – потпуна, делимична и нулта кореспонденција, од којих су овом приликом размотрена само прва два. Они су, ради прегледности грађе, представљени кроз контрастивне обрасце.
Broj časopisa
Sekcija
Članci