ДИСКУРС ЗАКОНСКИХ АКАТА: УПОРЕДНО-РАЗВОЈНИ ПРИСТУП

Ključne reči: дискурс, анализа, устав, српски, енглески језик

Apstrakt

У мултидисциплинарном оквиру анализе дискурса испитиван јежанр законских аката, схваћен као пресудни аспекат интеракције (ре)нормализовањасоцијалних односа у функцији легитимације хегемоније, конкретније каорепрезентација тих односа онаквим какве их адресант (политичка елита) захтева одадресата (народа, тј. поданика). Жанровски, интертекстуални, текстуалносинтаксички, когнитивносемантички, контекстуалнокогнитивни, интерактивно-прагматички,функционално-системски, сваки уз квантитативноаналитички увид у дискурсзаконских аката, извршен у овој студији, подразумева и упореднo-развојни опис иупоредно-развојно објашњење дискурсних својстава анализираног корпуса српскоги енглеског језика. Такав приступ омогућио је, поред вишестраног сагледавањапредмета, проверу адекватности поменутих теоријско-методолошких концепата ињихову последичну модификацију, као и већи потенцијал интеграбилности овогистраживања са другима. Потврђена је хипотеза високог степена универзалности датогжанра, константности односа између адресанта и адресата, затим садржаја и функцијепоруке, са варијацијама у погледу стратегија које примењују поједини дискурси(континенталноправни – англосаксонскоправни; буржоаски − социјалистички).
Broj časopisa
Sekcija
Članci