НАПОМЕНЕ О ГОВОРУ РАДОЈЕВА У СРЕДЊЕМ БАНАТУ

Ključne reči: Радојево, кикиндска говорна зона, тамишка говорна зона, дугосилазни акценат на унутрашњем слогу, балканизам

Apstrakt

У раду се говори о особинама говора Радојева3 на самој српско-румунској граници у средњем Банату. Иако се налази на територији обухваћенојшумадијско-војвођанским дијалектом, тј. на ивици кикиндског и тамишког говорногтипа, особином да дуги силазни акценат није пренесен, пре свега, са унутрашњегслога, Радојево се заједно са Ченејом (с румунске стране) може сматрати једном врстомпрелазног говора између поменуте две зоне. Друге, углавном (морфо)фонолошке исинтаксичке, одлике овог говора убрајају се у балканизме, говорне црте „позајмљене”из околних несловенских језика, пре свега из румунског.
Broj časopisa
Sekcija
Članci