IZRAŽAVANJE BUDUĆNOSTI U FRANCUSKOM I SRPSKOM JEZIKU

Ključne reči: francuski jezik, srpski jezik, izražavanje budućnosti, kontrastivna analiza

Apstrakt

U radu se tretira problematika izražavanja budućnosti u francuskom i srpskomjeziku kroz kontrastivnu i kvantitativnu analizu glagolskih vremena koja imaju tu funkciju. Polazištepredstavlja francuski jezik i metodom jednosmernog poređenja analizira se realizacija prevodana srpski jezik. Kao osnovni cilj se postavlja utvrđivanje najčešćih korespondencija francuskihoblika u srpskom jeziku.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci