ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА

Ključne reči: вампир, аутополемика, двојник, персонализација

Apstrakt

Текст се бави анализом оног семантичког слоја Пекићеве сотије Како упокојити вампира који репрезентује митолошку раван, односно фокусира се на мотив вампира у делу. Уочена је вишеструка полемичност у сотији, а посебна пажња посвећена је драматичном конфликту који се одвија између Рутковског и повампиреног Адама Трп- ковића. Кроз назначени сукоб рефлектована је и интеракција Рутковског и Штајнбрехера. У наведеним бинарним опозицијама уочен је субјекатско-објекатски механизам који за- право и уводи мотив вампира, а резултира удвајањем јунака. Аналитички резултати, осим што детерминишу начине транспозиције традиционалне представе о вампиру, феномен персонализације митског света уједно повезују с Пекићевим поетичким концептом.

Broj časopisa
Sekcija
Članci