ВЛАДИКА МАКСИМ БРАНКОВИЋ У НАРОДНИМ ПЕСМАМА ИЗ ВУКОВЕ ЗБИРКЕ

Ključne reči: Бранковићи, Максим Бранковић, народна песма, историја, житије

Apstrakt

Рад има за циљ да прикаже лик владике Максима Бранковића у одно- су на слику коју о њему чува народна традиција, пре свега песме из збирке Вука Стефано- вића Караџића. Ова знаменита личност оставила је историји много недоумица које се одно- се на његов приватни, али и друштвено-политички живот. У раду се узимају у обзир исто- ријске чињенице, као и подаци из пролошког житија, иако нам је превасходно намера да покажемо значајно место које ова средњовековна личност заузима у народном стваралаштву.
Broj časopisa
Sekcija
Članci