ЛЕКСИЧКО СКРАЋИВАЊЕ У НОВИМ РЕЧИМА У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Ključne reči: лексичке скраћенице у енглеском језику, иницијализми, акроними, абревијације, конфлације

Apstrakt

У раду су приказани неки од начина творбе речи у енглеском језику, односно скраћивања лексема. Посебну пажњу су привукли иницијализми, акроними, абре- вијације и конфлације, као најчешћи начини скраћивања речи у енглеском језику. Избор ове теме подстакнут је чињеницом да се у свакодневном говору, актуелним политичким догађајима, пословној комуникацији и рачунарству и интернету најчешће користе баш ови типови лексичких скраћеница, што доказује и корпус употребљен у раду. Примери који илустративно приказују поделу у раду су приказани табеларно. Рад има за циљ да на једном месту прикаже творбу речи у енглеском језику на начин скраћивања постојећих лексема у фонду тог језика, односно да прикаже извесне опште карактеристике и тенденције свој- ствене скраћивању речи као начину творбе речи и скраћеницама као резултату те творбе.
Broj časopisa
Sekcija
Članci