ENGLESKI DVOČLANI GLAGOLI SA PARTIKULAMA OFF I ON I NJIHOV PREVOD NA SRPSKI JEZIK – KORPUSNA ANALIZA

Ključne reči: dvočlani glagoli, partikule off i on, prevodni ekvivalenti, aspekt, teličnost

Apstrakt

U radu se analiziraju engleski dvočlani glagoli sa partikulama off i on i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom jeziku. U cilju izučavanja različitih vidova prevođenja engleskih dvočlanih glagola, izvršili smo kontrastivnu analizu korpusa koji se sastoji od 80 dvočlanih glagola sa par- tikulama off i on. Korpus je sakupljen iz engleskog romana Atonement autora Ijana Makjuana i njegovog objavljenog srpskog prevoda Iskupljenje (prevela Arijana Božović). Nakon uvodnog dela, koji pruža relevantne teorijske okvire vezane za višečlane i dvočlane glagole, njihov odnos prema kategorijama aspekta i akcionsarta, kao i za očekivane prevodne ekvivalente na osnovu rezultata dosadašnjih studija, centralni deo rada bavi se analizom izabranih primera iz korpusa. U završnom delu rada daju se rezultati i opšti zaključci o tendencijama vezanim za glagolske odlike dvočlanih glagola sa partikulama off i on kao i za načine njihovog prevođenja.

Broj časopisa
Sekcija
Članci