MAY/MIGHT I NJIHOVI SRPSKI EKVIVALENTI – NOVE TENDENCIJE U UPOTREBI

Ključne reči: engleski, may, might, modali, srpski

Apstrakt

S obzirom na rezultate novijih lingvističkih proučavanja, evidentno je da modalni glagoli u engleskom jeziku prolaze kroz promene koje se tiču njihove učestalosti, ali i značenjskih polja koja pojedinačno obuhvataju. Stoga je načinjen pokušaj da se modalni glagoli may/might prouče u epistemičkom i deontičkom značenju, te da se ustanove njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku i eventualne nove tendencije u upotrebi. Sprovedena je kontrastivna analiza korpusa od 113 rečenica na engleskom jeziku i njihovih prevoda na srpski. Osim što se ustano- vljava frekvencija upotrebe i vrsta modalnog značenja koja se iskazuje modalima may i might, analizira se i struktura u kojoj su upotrebljeni tj. broj negiranih modala, te broj modala upotre- bljenih u kombinaciji sa perfekatskim, odnosno progresivnim infinitivom. Na kraju se pažnja obraća na način prevođenja ovih modalnih glagola. Izdvajaju se atipični primeri i komentariše opravdanost takvog izbora prevodnih sredstava. Osim kvalitativnog proučavanja modala may/ might u datim kontekstima i njihovih leksičko-gramatičkih ekvivalenata u srpskom jeziku, spro- vedena je i kvantitativna analiza korpusa. Dobijeni podaci su sumirani i tabelarno prikazani.
Broj časopisa
Sekcija
Članci